TCM-Zentrum

am Barbarossaplatz Köln

 

Häufig verwendete TCM-Kräuter

 

 

   
Pin Yin Name lat. Name
Ai Ye Folium Artemisiae Argyi
Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis 
Bai Bu Radix Stemonae 
Bai Dou Kou Fructus Amomi Rotundus
Bai Fu Zi Rhizoma Typhonii 
Bai Guo Semen Ginkgo
Bai He Bulbus Lilii
Bai Hu Jiao Fructus Piperis Nigri
Bai Hua She She Cao Herba Hedyoti Diffusae
Bai Ji Rhizoma Bletillae Striata
Bai Ji Li Fructus Tribuli
Bai Jiang Cao Herba Patriniae
Bai Jie Zi Semen Sinapis Albae
Bai Lian  Radix Ampelopsis
Bai Mao Gen Rhizoma Imperatae 
Bai Shao Radix Paeoniae  Alba
Bai Tou Wong Radix Pulsatillae 
Bai Wie Radix Cynanchi Atrati
Bai Xian Pi Cortex Dictamni
Bai Zhi Radix Angelicae dahuricae 
Bai Zhu (Chao) Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Toased) 
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 
Ban Lan Gen Radix Isatidis 
Ban Xia Rhizoma Pinellase Paparata
Ban Zhi Lian Herba Scutellariae Barbatae 
Bei Sha Shen Radix Glehniae 
Bi Xie Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae 
Bian Dou Semen Lablab Album
Bing Lang Semen Arecae
Bing Pian Borneolum Syntheticum
Bo He Herba Menthae 
Bo Zi Ren Semen Platycladi
Bu Gu Zhi  Fructus Psoraleae 
Cang Er Zi Fructus Xanthii 
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis 
Cao Dou Kou Herba Andrographitis
Cao Guo Fructus Tsaoko
Jue Ming Zi Semen Cassiae 
Chai Hu Radix Bupleuri 
Chan Tui Periostracum Cicadae (Powder)
Che Qian cao Herba Plantaginis
Che Qian zi Semen Plantaginis 
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae 
Chi Shao Radix Paeoniae  Rubra
Chi Xiao Dou Semen Phaseoli 
Chuan Bei Mu Bulbus Fritillariae Cirrhhosae
Chuan Lian Zi Fructus Toosendan 
Chuan Mu Tong Caulis Clematidis armandii 
Niu Xi Radix Cyathulae 
Chuan Wu (Zhi) Radix Aconiti Preparata
Chuan Xin Lian Herba Andrographitis
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici Chuanxiong 
Ci Shi Magnetitum
Da Fu Pi Pericarpium Arecae 
Da Haung (Sheng) Radix et Rhizoma Rhei Raw
Da Haung (Zhi) Radix et Rhizoma Rhei Preparata
Da Ji Radix Cirsii Japonici
Da Qing Ye Folium Isatidis 
Da Zao Fructus Jujubae 
Dan Dou Chi Semen Sojae Preparatum
Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae 
Dang Gui Radix Angelicae Sinensis
Dang Gui (Wei) Radix Angelicae Sinensis (Tail, sliced)
Dang Gui Tou Radix Angelicae Sinensis (Head complete)
Dang Shen Radix Codonopsis 
Deng Xin Cao Medulla Junci
Di Fu Zi Fructus Kochiae 
Di Gu Pi Cortex Lycii
Di Long  Pheretima
Di Yu Radix Sanguisorbae 
Dong Gua Pi Exocarpium Benincasae
Dong Gua Zi Semen Benincasae 
Du Huo Radix Angelicae Pubescentis 
Du Zhong (Chao) Cortex Eucommiae (Toasted)
Du Zhong (Sheng) Cortex Eucommiae (Raw)
E bu Shi Cao Herba Centipedae 
E Jiao Colla Corii Asini
E Zhu Rhizoma Curcumae 
Fan Xie Ye Folium Sennae
Fang Feng Radix Saposhnikoviae 
Fo Shou Fructus Citri Sarcodactylis
Fu Ling Poria
Fu Ling Pi Cortex Poriia
Fu Pen Zi Fructus Rubi 
Fu Shen Addendum Hoelen Centre Prep.
Fu Xiao Mai Fructus Tritici Levis
Fu Zi (Zhi) Radix Aconiti  Lateralis Praeparata
Gan Cao (Sheng) Radix Glycyrrhizae (Raw)
Gan Cao (Zhi) Radix Glycyrrhizae (Roasted)
Gan Jiang Rhizoma Zingiberis 
Gan Song Radix Et Rhizoma Nardostachyos
Gao Ben Rhizoma Ligustici 
Gao Liang Jiang Rhizoma Alpiniae Officinarum
Ge Gen Radix Puerariae 
Gou Ji Cibotium Baromtz 
Gou Ji Zi Fructus Lycii 
Gou Teng Ramulus Uncariae  Cum Unci
Gu Sui Bu Rhizoma Drynariae
Gu Ya Fructus Setariae Germinatus
Gua Lou Pi Pericarpium Trichosanthis
Gua Lou Zi Semen Trichosanthis 
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi 
Hai Feng Teng Kaulis Piperis Kadsurae
Hai Jin Sha Spora Lygodii
Hai Zao Sargassum
Han Lian Cao   Herba Ecliptae
He Huan Huan Flos Albiziae
He Huan Pi Cortex Albiziae 
He Shou Wu (Sheng) Radix Polygoni Multiflori ( Raw)
He Shou Wu (Zhi) Radix Polygoni Multiflori ( Preparata )
He Ye Folium Nelumbinis
He Zi Fructus Terminaliae Billericae 
Hei Zhi Ma Semen Sesami Nigrum
Hong Hua Flos Carthami 
Hou Po Cortex Magnoliae Officinalis 
Hu Zhang Rhizoma Polygoni Cuspidati
Huai Hua Flos Sophorae 
Huai Niu Xi Radix Achyranthis Bidentatae
Huang Bo Cortex Phellodendri
Huang Jing Rhizoma Polygonati 
Huang Lian Rhizoma Coptidis 
Huang Qi Radix Astragali
Huang Qin Radix Scutellariae 
Huo Ma Ren Semen Cannabis 
Huo Xiang Herba Pogostemonisi
Ji Hong Exocarpium Citri Rubrum
Ji Nei Jin Endolihelium Corneum Gigeriae Gulli (Roasted)
Ji xue Teng Caulis Spatholobi 
Jiang Can Bombyx Batryticatus
Jiang Huang Rhizoma Curcumae Longae
Jiang Xiang Lignum Dalbergiae Odoriferae
Jie Geng Radix Platycodi 
Jin Qian Cao Herba Lysimachiae 
Jin Yin Hua Flos Lonicerae 
Jing Jie Hua Herba Schizonepetae (Flower) 
Ju Hua Chrysanthemum
Ku Shen Radix Sophorae flavescentis 
Ku Xing Ren Semen Armeniacae Amarum 
Kuan Dong Hua Flos Farfarae 
Kun Bu Thallus Echloniae
Lai Fu Zi Semen Raphani 
Lian Qiao Fructus Forsythiae 
Lian Zi Semen Nelumbinis 
Lian Zi Xin Plumula Nelurnbinis
Ling Zhi Cao Ganoderma Lucidum
Liu Ji Nong Herba Artemissae Anlmalae
Long Chi Fossilia Mastodi Dentis
Long Dan Cao Radix Gentianae
Long Gu Fossilia  Ossis Mastodi
Long Yan Rou Arillus Longan
Lu Gen Rhizoma Phragmitis 
Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris 
Luo Han Guo* Fructus Momordicae*
Luo Shi Teng Caulis Trachelospermi
Ma Bian Cao Herba Verbenae 
Ma Huang Herba Ephedrae
Ma Huang Gen Radix Ephedrae 
Mai Dong Radix Ophiopogonis
Mai Ya (Chao) Fructus Hordei Germinatus (Toasted)
Mai Ya (Sheng) Fructus Hordei Germinatus  (Raw)
Man Jing Zi Fructus Viticis 
Mi Meng Hua Flos Buddlejae
Mo Yao (Zhi) Myrrha (Preparata)
Mu Dan Pi Cortex Moutan 
Mu Gua Fructus Chaenomelis 
Mu Li Concha Ostreae 
Mu Xiang Radix Aucklandiae 
Nan Sha Shen Radix Adenophorae 
Niu Bang Zi Fructus Arctii Lappae
Nu Zhen Zi Fructus Ligustri Lucidi 
Pang Da Hai Semen Sterculiae Lychnophorae
Pao Jiang Rhizoma Zingiberis Preparata
Pei Lan Herba Eupatorii
Pi Pa Ye Folium Eriobotryae 
Pu Gong Ying Herba Taraxaci
Qian Cao Radix Rubiae 
Qian Hu Radix Peucedani 
Qian Shi Semen Euryales 
Qiang Huo Radix et Rhizoma  Notopterygii 
Qin Jiao Radix Gentianae Macrophyllae 
Qing Guo Fructus Canarii
Qing Hao Herba Artemisiae Annuae
Qing Pi pericarpium Citri Reticulatae viride 
Qing Xiang Zi Semen Celosiae 
Qu Mai Herba Dianthi 
Ren Dong Teng Caulis Lonicerae
Ren Shen (Bai) Radix Ginseng  (weiß)
Ren Shen (Hong) Radix Ginseng  (rot)
Ren Shen Ye Folium Ginseng
Rou Cong Rong Herba Cistanches 
Rou Dou Kou Semen Myristicae
Rou Gui Cortex Cinnamomi 
Ru Xiang(Zhi) Olibanum Preparata
San Ling Rhizoma Sparganii 
San Qi Radix Notoginseng 
San Qi (Fen) Radix Notoginseng (Powder)
San Qi (Pian) Radox Notoginseng (Slice)
Sang Bai pi Cortex Mori
Sang Ji Sheng Herba Taxilli 
Sang Shen Fructus Mori 
Sang Ye Folium Mori 
Sang Zhi Ramulus Mori 
Sha Ren Fructus Amomi 
Shan Yao Rhizoma Dioscorea
Shan Zha (Jiao) Fructus Crataegi Preparata
Shan Zha (Sheng) Fructus Crataegi (Raw) 
Shan Zhu Yu Fructus Corni 
She Chuang Zi Fructus Cnidii
Shen Jin cao Herba Lycopodii
Shen Qu Massa Medicata Fermentata
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae (Raw) 
Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae 
Shi Chang Pu Rhizoma Acori Tatarinowii 
Shi Gao (Sheng) Gypsum Fibrosum (Raw)
Shi Gao (Shu) Gypsum Fibrosum Preparata
Shi Jue Ming Concha Haliotidis 
Shu Di Huang Radix Rehmanniae  Praeparata
Su Mu Lignum Sappan
Suan Zao Ren (Chao) Semen Ziziphi Spinosae Preprata
Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae (Raw)
Suo Yang Herba Cynomorii
Tai Zi Shen  Radix Pseudostellariae 
Tan Xiang Lignum Santali Albumi
Tao Ren Semen Persicae 
Tian Dong Radix Asparagi 
Tian Hua Fen Radix Trichosanthis 
Tian Ma Rhizoma Gastrodiae 
Tian Nan Xing Rhizoma Arisaematis 
Tian Zhu Huang Concretio Silicea Bambusae  
Tu Fu Ling Rhizoma Smilacis glabrae 
Tu Si Zi Semen Cuscutae 
Wa Leng Zi Concha Arcae
Wang Bu Liu Xing Semen Vaccariae
Wei Ling Xian Radix Clematidis 
Wu Bei Zi Galla Chinensis
Wu Jia Pi Cortex Acanthopanacis 
Wu Mei Fructus Mume 
Wu Wie Zi Fructus Schisandrae 
Wu Yao Radix Linderae 
Wu Zhu Yu Fructus Evodiae 
Xi Xian Cao Herba Siegesbeckiae 
Xi Xin Herba Asari 
Xia Ku Cao Spica Prunellae 
Xian He Cao Herba Agrimoniae 
Xiang Fu Rhizoma Cyperi 
Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi
Xiao Ji Herba Cirsii
Xin Yi Hua Flos Magnoliae 
Xu Chang Qing Radix Cynanchi Paniculati
Xu Duan Radix Dipsaci 
Xuan Fu Hua Flos Inulae 
Xuan Shen Radix Scrophulariae 
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis 
Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori
Ye Ju Hua Flos Chrysanthemi Indici
Yi Mu Cao Herba Leonuri 
Yi Yi Ren Semen Coicis
Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae Oxyphyllae 
Yin Chai Hu Radix Stellariae 
Yin Chen Herba Artemisiae Scopariae 
Yin Yang Huo Herba Epimedii 
Yu Jin Radix Curcumae 
Yu Li Ren Semen Pruni 
Yu Mi Xu Stigma Maydis
Yu Xing Cao Herba Houttuyniae 
Yu Zhu Rhizoma Polygonati odorati 
Yuan Zhi Radix Polygalae 
Ze Lan Herba Lycopi 
Ze Xie Rhizoma Alismatis 
Zhe Bei Mu Bulbus Fritillariae thunbergii 
Zhen Zhu Mu Concha Margaritifera Usta
Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae 
Zhi Qiao Fructus Aurantii 
Zhi Shi Fructus Aurantii  Immaturus
Zhi Zi Fructus Gardeniae
Zhu Ling Polyporus
Zhu Ru Caulis Bambusae  in Taeniam
Zi Cao Radix Arnebiae
Zi Hua Di Ding Herba Violae
Zi Shi Ying Fluoritum
Zi Su Geng Caulis Perillae
Zi Su Ye Folium Perillae 
Zi Su Zi Fructus Perillae 
Zi Wan Radix Asteris
Ce Bai Ye (Chao) Cacumen Platycladi preparata
Hua Shi Talkum
Gua Lou Trichosanthis
Ren Shen Radix Ginseng
Bu Gu Zhi Fructus Psoraleae
Yang Qi Shi Tremolitum
Jin Ying Zi Fructus Rosae Laevigatae
Chen Xiang Aquilaria Malaccensis
Dai Zhe Shi Haematitum
Tong Cao Medulla Tetrapanacis
Chun Pi Cortex Ailanthi
Xian Mao Rhizoma Curculiginis
Fang Ji Radix Stephaniae Tetrandrae