TCM-Zentrum

am Barbarossaplatz Köln

Häufig verwendete Rezepte

 Xiao Chai Hu Tang

Ma Huang Tang

Gui Zhi Tang
Jiu Wie Qiang Huo Tang
Xiao Qing Long Tang 
Zhi Shou San 
Zheng Chai Hu Yin
Yin Qiao San
Sang Ju Yin
Ma Xing Gan Shi Tang
Bai Du San
Shen Su San
Da Chen Qi Tang
Xiao Chen Qi Tang
Wen Pi Tang
Ma Zi Ren Wan
Ji Chuan Jian
Huang Long Tang
Xiao Chai Hu Tang
Da Chai Hu Tang
Si Ni San
Chai Hu Shu Gan San
Xiao Yao San
Tong Xie Yao Fang
Ban Xia Xie Xin Tang
Bai Hu Tang
Dao Chi San
Long Dan Cie Gan Tang
Xie Qing Wan
Xie Ban San
Qing Wie San
Yu Nu Jian
Ge gen Qin Lian Tang
Qing Gu San
Sang Xing Tang
Dang Gui Liu Huang Tang
Li Zhong Wan
Xiao Jian Zhong Tang
Huo Xiang Zheng Qi San
Bai He Gu Jin Tang
Wu Zhu Yu Tang