Leistungen

Häufig verwendete TCM-Kräuter

 

 

Pin Yin Name lat. Name
Ai Ye Folium Artemisiae Argyi
Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis
Bai Bu Radix Stemonae
Bai Dou Kou Fructus Amomi Rotundus
Bai Fu Zi Rhizoma Typhonii
Bai Guo Semen Ginkgo
Bai He Bulbus Lilii
Bai Hu Jiao Fructus Piperis Nigri
Bai Hua She She Cao Herba Hedyoti Diffusae
Bai Ji Rhizoma Bletillae Striata
Bai Ji Li Fructus Tribuli
Bai Jiang Cao Herba Patriniae
Bai Jie Zi Semen Sinapis Albae
Bai Lian Radix Ampelopsis
Bai Mao Gen Rhizoma Imperatae
Bai Shao Radix Paeoniae Alba
Bai Tou Wong Radix Pulsatillae
Bai Wie Radix Cynanchi Atrati
Bai Xian Pi Cortex Dictamni
Bai Zhi Radix Angelicae dahuricae
Bai Zhu (Chao) Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Toased)
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae
Ban Lan Gen Radix Isatidis
Ban Xia Rhizoma Pinellase Paparata
Ban Zhi Lian Herba Scutellariae Barbatae
Bei Sha Shen Radix Glehniae
Bi Xie Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae
Bian Dou Semen Lablab Album
Bing Lang Semen Arecae
Bing Pian Borneolum Syntheticum
Bo He Herba Menthae
Bo Zi Ren Semen Platycladi
Bu Gu Zhi Fructus Psoraleae
Cang Er Zi Fructus Xanthii
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis
Cao Dou Kou Herba Andrographitis
Cao Guo Fructus Tsaoko
Jue Ming Zi Semen Cassiae
Chai Hu Radix Bupleuri
Chan Tui Periostracum Cicadae (Powder)
Che Qian cao Herba Plantaginis
Che Qian zi Semen Plantaginis
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Chi Shao Radix Paeoniae Rubra
Chi Xiao Dou Semen Phaseoli
Chuan Bei Mu Bulbus Fritillariae Cirrhhosae
Chuan Lian Zi Fructus Toosendan
Chuan Mu Tong Caulis Clematidis armandii
Niu Xi Radix Cyathulae
Chuan Wu (Zhi) Radix Aconiti Preparata
Chuan Xin Lian Herba Andrographitis
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici Chuanxiong
Ci Shi Magnetitum
Da Fu Pi Pericarpium Arecae
Da Haung (Sheng) Radix et Rhizoma Rhei Raw
Da Haung (Zhi) Radix et Rhizoma Rhei Preparata
Da Ji Radix Cirsii Japonici
Da Qing Ye Folium Isatidis
Da Zao Fructus Jujubae
Dan Dou Chi Semen Sojae Preparatum
Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae
Dang Gui Radix Angelicae Sinensis
Dang Gui (Wei) Radix Angelicae Sinensis (Tail, sliced)
Dang Gui Tou Radix Angelicae Sinensis (Head complete)
Dang Shen Radix Codonopsis
Deng Xin Cao Medulla Junci
Di Fu Zi Fructus Kochiae
Di Gu Pi Cortex Lycii
Di Long Pheretima
Di Yu Radix Sanguisorbae
Dong Gua Pi Exocarpium Benincasae
Dong Gua Zi Semen Benincasae
Du Huo Radix Angelicae Pubescentis
Du Zhong (Chao) Cortex Eucommiae (Toasted)
Du Zhong (Sheng) Cortex Eucommiae (Raw)
E bu Shi Cao Herba Centipedae
E Jiao Colla Corii Asini
E Zhu Rhizoma Curcumae
Fan Xie Ye Folium Sennae
Fang Feng Radix Saposhnikoviae
Fo Shou Fructus Citri Sarcodactylis
Fu Ling Poria
Fu Ling Pi Cortex Poriia
Fu Pen Zi Fructus Rubi
Fu Shen Addendum Hoelen Centre Prep.
Fu Xiao Mai Fructus Tritici Levis
Fu Zi (Zhi) Radix Aconiti Lateralis Praeparata
Gan Cao (Sheng) Radix Glycyrrhizae (Raw)
Gan Cao (Zhi) Radix Glycyrrhizae (Roasted)
Gan Jiang Rhizoma Zingiberis
Gan Song Radix Et Rhizoma Nardostachyos
Gao Ben Rhizoma Ligustici
Gao Liang Jiang Rhizoma Alpiniae Officinarum
Ge Gen Radix Puerariae
Gou Ji Cibotium Baromtz
Gou Ji Zi Fructus Lycii
Gou Teng Ramulus Uncariae Cum Unci
Gu Sui Bu Rhizoma Drynariae
Gu Ya Fructus Setariae Germinatus
Gua Lou Pi Pericarpium Trichosanthis
Gua Lou Zi Semen Trichosanthis
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi
Hai Feng Teng Kaulis Piperis Kadsurae
Hai Jin Sha Spora Lygodii
Hai Zao Sargassum
Han Lian Cao Herba Ecliptae
He Huan Huan Flos Albiziae
He Huan Pi Cortex Albiziae
He Shou Wu (Sheng) Radix Polygoni Multiflori ( Raw)
He Shou Wu (Zhi) Radix Polygoni Multiflori ( Preparata )
He Ye Folium Nelumbinis
He Zi Fructus Terminaliae Billericae
Hei Zhi Ma Semen Sesami Nigrum
Hong Hua Flos Carthami
Hou Po Cortex Magnoliae Officinalis
Hu Zhang Rhizoma Polygoni Cuspidati
Huai Hua Flos Sophorae
Huai Niu Xi Radix Achyranthis Bidentatae
Huang Bo Cortex Phellodendri
Huang Jing Rhizoma Polygonati
Huang Lian Rhizoma Coptidis
Huang Qi Radix Astragali
Huang Qin Radix Scutellariae
Huo Ma Ren Semen Cannabis
Huo Xiang Herba Pogostemonisi
Ji Hong Exocarpium Citri Rubrum
Ji Nei Jin Endolihelium Corneum Gigeriae Gulli (Roasted)
Ji xue Teng Caulis Spatholobi
Jiang Can Bombyx Batryticatus
Jiang Huang Rhizoma Curcumae Longae
Jiang Xiang Lignum Dalbergiae Odoriferae
Jie Geng Radix Platycodi
Jin Qian Cao Herba Lysimachiae
Jin Yin Hua Flos Lonicerae
Jing Jie Hua Herba Schizonepetae (Flower)
Ju Hua Chrysanthemum
Ku Shen Radix Sophorae flavescentis
Ku Xing Ren Semen Armeniacae Amarum
Kuan Dong Hua Flos Farfarae
Kun Bu Thallus Echloniae
Lai Fu Zi Semen Raphani
Lian Qiao Fructus Forsythiae
Lian Zi Semen Nelumbinis
Lian Zi Xin Plumula Nelurnbinis
Ling Zhi Cao Ganoderma Lucidum
Liu Ji Nong Herba Artemissae Anlmalae
Long Chi Fossilia Mastodi Dentis
Long Dan Cao Radix Gentianae
Long Gu Fossilia Ossis Mastodi
Long Yan Rou Arillus Longan
Lu Gen Rhizoma Phragmitis
Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris
Luo Han Guo* Fructus Momordicae*
Luo Shi Teng Caulis Trachelospermi
Ma Bian Cao Herba Verbenae
Ma Huang Herba Ephedrae
Ma Huang Gen Radix Ephedrae
Mai Dong Radix Ophiopogonis
Mai Ya (Chao) Fructus Hordei Germinatus (Toasted)
Mai Ya (Sheng) Fructus Hordei Germinatus (Raw)
Man Jing Zi Fructus Viticis
Mi Meng Hua Flos Buddlejae
Mo Yao (Zhi) Myrrha (Preparata)
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Mu Gua Fructus Chaenomelis
Mu Li Concha Ostreae
Mu Xiang Radix Aucklandiae
Nan Sha Shen Radix Adenophorae
Niu Bang Zi Fructus Arctii Lappae
Nu Zhen Zi Fructus Ligustri Lucidi
Pang Da Hai Semen Sterculiae Lychnophorae
Pao Jiang Rhizoma Zingiberis Preparata
Pei Lan Herba Eupatorii
Pi Pa Ye Folium Eriobotryae
Pu Gong Ying Herba Taraxaci
Qian Cao Radix Rubiae
Qian Hu Radix Peucedani
Qian Shi Semen Euryales
Qiang Huo Radix et Rhizoma Notopterygii
Qin Jiao Radix Gentianae Macrophyllae
Qing Guo Fructus Canarii
Qing Hao Herba Artemisiae Annuae
Qing Pi pericarpium Citri Reticulatae viride
Qing Xiang Zi Semen Celosiae
Qu Mai Herba Dianthi
Ren Dong Teng Caulis Lonicerae
Ren Shen (Bai) Radix Ginseng (weiß)
Ren Shen (Hong) Radix Ginseng (rot)
Ren Shen Ye Folium Ginseng
Rou Cong Rong Herba Cistanches
Rou Dou Kou Semen Myristicae
Rou Gui Cortex Cinnamomi
Ru Xiang(Zhi) Olibanum Preparata
San Ling Rhizoma Sparganii
San Qi Radix Notoginseng
San Qi (Fen) Radix Notoginseng (Powder)
San Qi (Pian) Radox Notoginseng (Slice)
Sang Bai pi Cortex Mori
Sang Ji Sheng Herba Taxilli
Sang Shen Fructus Mori
Sang Ye Folium Mori
Sang Zhi Ramulus Mori
Sha Ren Fructus Amomi
Shan Yao Rhizoma Dioscorea
Shan Zha (Jiao) Fructus Crataegi Preparata
Shan Zha (Sheng) Fructus Crataegi (Raw)
Shan Zhu Yu Fructus Corni
She Chuang Zi Fructus Cnidii
Shen Jin cao Herba Lycopodii
Shen Qu Massa Medicata Fermentata
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae (Raw)
Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae
Shi Chang Pu Rhizoma Acori Tatarinowii
Shi Gao (Sheng) Gypsum Fibrosum (Raw)
Shi Gao (Shu) Gypsum Fibrosum Preparata
Shi Jue Ming Concha Haliotidis
Shu Di Huang Radix Rehmanniae Praeparata
Su Mu Lignum Sappan
Suan Zao Ren (Chao) Semen Ziziphi Spinosae Preprata
Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae (Raw)
Suo Yang Herba Cynomorii
Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae
Tan Xiang Lignum Santali Albumi
Tao Ren Semen Persicae
Tian Dong Radix Asparagi
Tian Hua Fen Radix Trichosanthis
Tian Ma Rhizoma Gastrodiae
Tian Nan Xing Rhizoma Arisaematis
Tian Zhu Huang Concretio Silicea Bambusae
Tu Fu Ling Rhizoma Smilacis glabrae
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Wa Leng Zi Concha Arcae
Wang Bu Liu Xing Semen Vaccariae
Wei Ling Xian Radix Clematidis
Wu Bei Zi Galla Chinensis
Wu Jia Pi Cortex Acanthopanacis
Wu Mei Fructus Mume
Wu Wie Zi Fructus Schisandrae
Wu Yao Radix Linderae
Wu Zhu Yu Fructus Evodiae
Xi Xian Cao Herba Siegesbeckiae
Xi Xin Herba Asari
Xia Ku Cao Spica Prunellae
Xian He Cao Herba Agrimoniae
Xiang Fu Rhizoma Cyperi
Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi
Xiao Ji Herba Cirsii
Xin Yi Hua Flos Magnoliae
Xu Chang Qing Radix Cynanchi Paniculati
Xu Duan Radix Dipsaci
Xuan Fu Hua Flos Inulae
Xuan Shen Radix Scrophulariae
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis
Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori
Ye Ju Hua Flos Chrysanthemi Indici
Yi Mu Cao Herba Leonuri
Yi Yi Ren Semen Coicis
Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae Oxyphyllae
Yin Chai Hu Radix Stellariae
Yin Chen Herba Artemisiae Scopariae
Yin Yang Huo Herba Epimedii
Yu Jin Radix Curcumae
Yu Li Ren Semen Pruni
Yu Mi Xu Stigma Maydis
Yu Xing Cao Herba Houttuyniae
Yu Zhu Rhizoma Polygonati odorati
Yuan Zhi Radix Polygalae
Ze Lan Herba Lycopi
Ze Xie Rhizoma Alismatis
Zhe Bei Mu Bulbus Fritillariae thunbergii
Zhen Zhu Mu Concha Margaritifera Usta
Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae
Zhi Qiao Fructus Aurantii
Zhi Shi Fructus Aurantii Immaturus
Zhi Zi Fructus Gardeniae
Zhu Ling Polyporus
Zhu Ru Caulis Bambusae in Taeniam
Zi Cao Radix Arnebiae
Zi Hua Di Ding Herba Violae
Zi Shi Ying Fluoritum
Zi Su Geng Caulis Perillae
Zi Su Ye Folium Perillae
Zi Su Zi Fructus Perillae
Zi Wan Radix Asteris
Ce Bai Ye (Chao) Cacumen Platycladi preparata
Hua Shi Talkum
Gua Lou Trichosanthis
Ren Shen Radix Ginseng
Bu Gu Zhi Fructus Psoraleae
Yang Qi Shi Tremolitum
Jin Ying Zi Fructus Rosae Laevigatae
Chen Xiang Aquilaria Malaccensis
Dai Zhe Shi Haematitum
Tong Cao Medulla Tetrapanacis
Chun Pi Cortex Ailanthi
Xian Mao Rhizoma Curculiginis
Fang Ji Radix Stephaniae Tetrandrae